در حال بارگذاری...
مواد ظهور و ثبوت فیلم دندانپزشکی طیف ساز

0 تومان 1403-3-9 13:55:5

مالک:دات دنتتوضیحات
مشخصات مواد ظهور و ثبوت :

سازگار با انواع فیلم های دندانپزشکی
در زمانی حدود ۳۵ ثانیه عملیات ظهور و ثبوت فیلم دندانپزشکی صورت میگیرد
بهترین ظهور در دمان محیط (C ۲۵-۲۰ ) انجام می گردد
۲ عدد بطری محلول ظهور (۲۵۱ میلی لیتر)
۲ عدد بطریمواد ظهور و ثبوت فیلم دندانپزشکی طیف ساز (۲۵۱ میلی لیتر)

02165870299
09190868010